Koulutus

Etäjohtamisen koulutukset suunnitellaan yrityksen tilanteeseen sopivaksi ja sisällössä huomioidaan osallistujien tarpeet. Koulutukset ovat tyypillisesti puolesta päivästä koko päivään tai ne voidaan jaksottaa useammalle kerralle koulutuksen tavoitteista riippuen.

Alla esimerkki koulutuksen sisällöstä.

Osa 1: Tiimin johtaminen

Johdanto

 • Etäjohtaminen vs. lähijohtaminen
 • Hajautetun tiimin johtamisen kulmakivet

Etäjohtaminen on ihmisten johtamista

 • Tavoitteet ja suorituksen johtaminen
 • Varmista yhteisöllisyys ja hyvä me-henki tiimissä

Hyvä yhteistyö on onnistumisen edellytys

 • Ihmisten yhdistäminen ja toimiva yhteistyö
 • Yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat auttavat onnistumaan

 

Osa 2: Yksilöllinen johtaminen

Minä etäjohtajana

 • Omat vahvuudet etäjohtamisessa
 • Omat kompastuskivet ja riskitekijät
 • Esimiehen jaksaminen ja ajanhallinta

Erilaiset johdettavat

 • Miten erilainen käyttäytyminen ilmenee työssä?
 • Motivaation vahvistaminen ja vuorovaikutus erilaisten johdettavien kanssa

Ryhmädynamiikka ja johtaminen

 • Tiimin dynamiikan vaikutukset johtamiseen
 • Monimuotoisuuden aiheuttamien haasteiden voittaminen

 

Valmennuksissa ja koulutuksissa käytettävät menetelmät
 • Teoriaa ja tutkittua tietoa
 • Käytännön kokemuksia ja case-esimerkkejä erilaisista organisaatioista
 • Yhteistä keskustelua, kokemusten ja ajatusten jakamista kollegoiden kesken
 • Workshop-työskentely omaan organisaatioon ja toimialaan sopivien keinojen löytämiseksi
 • EASI-analyysi, joka selvittää käyttäytymis-, vuorovaikutus- ja motivaatiotyylin ja jonka avulla tarkastellaan omaa etäjohtamistyyliä

 

Kaipaatko lisätietoja?
Yhteystiedot löytyvät täältä