Onnistunut etäjohtaminen

Etäjohtaminen on nykypäivän ydinosaamista. On tärkeää tiedostaa miten etäisyys vaikuttaa johtamiseen ja yhteistyöhön, millaisiin asioihin ihmisten johtamisessa tulee kiinnittää huomiota ja miten muokata omaa johtamisosaamista nykytilanteeseen sopivaksi.

Valmennuskokonaisuus on tarkoitettu johdolle ja esihenkilöille.
Sopiva kokonaisuus voidaan rakentaa seuraavista valmennuksista:

Sujuvan etätyön lähtökohdat

Etätyö sujuu, kun johdolla ja esimiehillä on yhteinen ymmärrys siitä, miten etätyö istuu osaksi kokonaisuutta ja millaiset raamit etätyön tekemisen on sovittu. Sujuvan ja oikeudenmukaiseksi koetun etätyön edellytyksenä on yhteiset linjaukset ja toimintatavat etätyön johtamisessa.

Onnistuminen etäjohtajana ja itsensä johtaminen

Etäjohtaminen ei ole vaikempaa kuin lähijohtaminen, mutta se on erilaista. Oman johtamistyylin ymmärtäminen ja sen sovittaminen etäjohtamiseen on hyvä lähtökohta onnistumiseen. Hyvä itsensä johtaminen luo edellytykset onnistua myös tiimin johtamisessa.

Etäjohtajan vuorovaikutus ja viestintä

Etäjohtamisessa pidetään helposti liikaa tai liian vähän yhteyttä työntekijöihin. Molemmilla ääripäillä on motivaatioon heikentäviä vaikutuksia. Etäjohtajan on tärkeä tietää, miksi kommunikointi etänä on tärkeää, millaista vuorovaikutuksen pitäisi olla ja miten paljon yhteydenpitoa tarvitaan.

Hyvä työsuorituksen johtaminen ja motivointi etänä

Etätyö sujuu, kun tavoitteet ja odotukset ovat selvät kaikille ja työn etenemistä seurataan tilanteen vaatimalla tavalla. Yhteisen päämäärän ja selkeiden tavoitteiden merkitys korostuu etäisyyden ja työn itsenäisyyden lisääntyessä. Johtamisessa on tärkeä ymmärtää, miten olla tiimin tukena oikealla tavalla.

Me-hengen rakentaminen ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen

Etätiimissä yhteisöllisyys kärsii herkästi vuorovaikutuksen muuttuessa asiakeskeisemmäksi. Me-hengellä on suora yhteys motivaatioon, kuormittumiseen ja yhteistyön sujumiseen. Onnistuminen yhteisöllisyyden syntymisessä ja säilyttämisessä etänä vaatii erityishuomiota sekä omaan tiimiin sopivien keinojen löytämistä.

Tehokas yhteistyö hajautetussa tiimissä

Hajautettu tiimityö voi olla yhtä tehokasta kuin samapaikkaisen tiimin yhteistyö. Edellytyksenä on, että tiimissä on sekä työtehtäviin liittyvät että sosiaaliset prosessit kunnossa. Toimivat prosessit ja yhdessä sovitut pelisäännöt vahvistavat luottamusta ja rakentavat yhteyden tunnetta tiimin jäsenten välillä.

Hankalien tilanteiden käsitteleminen etänä

Hankalien asioiden käsittely on vähintään yhtä tärkeää etätiimissä. Parhaimmillaan vaikeiden keskusteluiden käyminen on mahdollisuus rakentaa luottamusta. Hankalien asioiden käsittelyssä on kuitenkin hyvä tiedostaa etäisyyden vaikutukset, jotta niistä ei muodostu ratkaisun löytymisen este.

Onnistunut rekrytointi ja perehdyttäminen

Rekrytoinnissa kannattaa kiiinnittää huomiota työntekijän valmiuksiin työskennellä itsenäisesti ja toimia aktiivisena osana hajautettua tiimiä. Hyvällä etäperehdytyksellä varmistetaan uuden työntekijän ohjaaminen työhön sekä tiimin ja organisaation toimintatapoihin. Tärkeää on saada uusi tiimin jäsen tutustumaan muuhun tiimiin etäisyydestä huolimatta.

”Timanttian Turun yliopiston yhteisten palveluiden esimiehille vetämää valmennuspäivää ‘Hajautettu tiimityö ja etäjohtaminen’ pidettiin ajankohtaisena ja ajatuksia herättävänä. Valmennuksen palautteissa kiiteltiin myös kouluttajan innostavaa tapaa vetää valmennus ja aktivoida osallistujia jakamaan toimivia käytäntöjä toinen toisilleen.”

Kati Kekäläinen, koulutussuunnittelija, henkilöstöpalvelut, Turun yliopisto

    Ota yhteyttä tai pyydä tarjous